วท.ม (นิติวิทยาศาสตร์)

FORENSIC SCIENCE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ วท.ม (นิติวิทยาศาสตร์)

วท.ม (นิติวิทยาศาสตร์)

FORENSIC SCIENCE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ วท.ม (นิติวิทยาศาสตร์)

M.S. (Forensic Science)

หลักสูตร วท.ม นิติวิทยาศาสตร์

ABOUT US

ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ขั้นสูงในงานพิสูจน์หลักฐาน เนื่องจากการเกิดอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น และความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานแล้ว ยังสามารถสร้างระบบงานที่เป็นประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรรุ่นต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ และความมีเสถียรภาพทางกระบวนการยุติธรรม ความมั่นคงของประเทศ และลดการส่งบุคลากรออกไปศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโลกาภิวัตน์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

READ MORE